Vitejte na novém inzertním webu! Specializovaném pouze na nabídku a poptávku náhradních dílů na osobní a nákladní vozidla,motocykly,veterány,lodě a letadla. INZERCE JE ZDARMA!!
Jediný takto komplexní web na internetu!!!

Pravidla pro dobíjení kreditu

Pravidla pro dobíjení Kreditu (dále jen „Pravidla“)

 
1.  Návštěvník Serveru, který má zájem o vložení inzerátu na Server Provozovatele, je povinen se registrovat do systému Provozovatele na www.nadily.eu a to zadáním svého uživatelského jména a hesla, jimiž se registruje pro využívání služeb Provozovatele. Okamžikem registrace je na Návštěvníka pro účely těchto Pravidel, jakož i Obchodních podmínek a podmínek užití, nahlíženo jako na Inzerenta.

2. Po zadání požadovaných údajů, odsouhlasení Obchodním podmínek a podmínek užití a kontrole registrace ze strany Provozovatele je Inzerentovi umožněno spravovat svůj profil v uživatelském rozhraní, zejména může objednávat služby (placené i neplacené), měnit své registrační údaje a je mu mimo jiné umožněno dobíjet Kredit, prostřednictvím kterého následně hradí objednané placené Služby (topované, zvýrazněné či prémiové inzeráty).
 
3.  Kredit lze dobít pouze v české měně a je nepřevoditelný bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
  
4.  Kredit lze dobít, a to i opakovaně, ve výši libovolné peněžní částky v rozmezí definovaném Provozovatelem a to na základě jeho cenové nabídky, zveřejněné v Ceníku inzerce Zde . Maximální možná výše zůstatku Kreditu jednoho Inzerenta může činit nejvýše 10000,-Kč.

 
5.  V případě, že zůstatek Kreditu jednoho Inzerenta by mohl vzrůst nad stanovený limit 10000,-Kč, vyhrazuje si Provozovatel právo zamezit dalšímu dobití Kreditu nad tuto stanovenou částku, kdy současně, pokud dojde k takovéto nadlimitní poukázané platbě, ji Inzerentovi vrátí na účet, ze kterého Inzerent platbu poukazoval.


6.  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout platbu Inzerenta, pokud je výše platby pod limit stanovený Provozovatelem a který činí 20Kč. V takovýchto případech je Provozovatel oprávněn účtovat Inzerentovi bankovní poplatky spojené s vratkou / odmítnutím takovéto transakce.
 
7. Kredit lze dobít některou z podporovaných platebních metod, které jsou k dispozici na Serveru Provozovatele. Jedná se o:

a) bankovní převod

b) platební karta

b) Paypal

Provozovatel nenese odpovědnost a následky za užití zvolené transakce, jakož ani za jejich možné zneužití.
 
8. V případě platby formou bankovního převodu bere Inzerent na vědomí, že musí vždy uvést vygenerovaný variabilní symbol platby, jinak nebude možné platbu identifikovat.
 
9.  Inzerent si může ve svém uživatelském rozhraní zobrazit aktuální stav Kreditu a přehled provedených transakcí (objednávek). V případě nesrovnalostí je Inzerent oprávněn výši zůstatku Kreditu nebo transakce reklamovat u Provozovatele, a to bezodkladně po zjištění jakékoliv nesrovnalosti, nejpozději však do tří kalendářních měsíců od uskutečnění reklamované transakce. Tuto reklamaci je Inzerent povinen doložit (např. výpisem z bankovního účtu).
 
10.  Inzerent bere na vědomí, že Provozovatel není povinen Inzerentovi vrátit finanční prostředky za již poskytnuté Kredity. To se nevztahuje na případ, kdy kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy dle Obchodních podmínek a podmínek užití, či v případě, kdy se jedná o reklamaci poskytnuté Služby. V takovém případě je Inzerent povinen uvést částku, kterou žádá navrátit, uživatelský účet a důvod vrácení (odstoupení od smlouvy, reklamace). Takováto žádost musí být zaslán písemně do sídla Provozovatele s originálním podpisem Inzerenta nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@nadily.eu. Finanční prostředky budou vráceny na bankovní účet, ze kterého byl Kredit uhrazen nebo v případě Inzerenta – podnikatele též na bankovní účet zveřejněný pro daného Inzerenta v registru plátců DPH. V případě žádosti o vrácení prostředků na jiný bankovní účet si Provozovatel vyhrazuje právo požadovat od Inzerenta – spotřebitele a Inzerenta – fyzické osoby podnikající žádost s úředně ověřeným podpisem a od Inzerenta – podnikatele žádost s vlastnoručním podpisem statutárního orgánu, případně žádost zamítnout. V případě, že zůstatek Kreditu nepostačuje na úhradu poplatků s transakcí spojených, není Provozovatel povinen takovouto transakci provést. Finanční prostředky jsou vraceny bankovním převodem, nelze je vracet v hotovosti či poukázkou České pošty. Nejpozději ke dni podpisu žádosti nebo ke dni zaslání elektronické žádosti o vrácení finančních prostředků je Inzerent povinen ukončit či zastavit aktivní čerpání služeb Provozovatele, jinak Provozovatel neručí za navrácení finančních prostředků ve výši požadované Uživatelem v žádosti.
 
11.  Doklady jsou vystavovány v případě platební metody Paypal či úhrady platební kartou ihned po připsání platby, v případě platby bankovním převodem do 3 kalendářních dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele. Doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji, které Inzerent vyplnil při registraci svého uživatelského účtu, a byly schváleny Provozovatelem. Fakturační údaje na již vystaveném dokladu nelze zpětně upravovat.

 
12.  Inzerent bere odsouhlasením Obchodních podmínek a podmínek užití včetně těchto Pravidel na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že nedojde k vyčerpání Kreditu po dobu 1 roku od poslední změny zůstatku Kreditu (směrem nahoru i dolů), nevyčerpaný Kredit propadá Provozovateli, tedy Inzerent není oprávněn požadovat vrácení Kreditu ani čerpat služby Provozovatele oproti Kreditu.