Vitejte na novém inzertním webu! Specializovaném pouze na nabídku a poptávku náhradních dílů na osobní a nákladní vozidla,motocykly,veterány,lodě a letadla. INZERCE JE ZDARMA!!
Jediný takto komplexní web na internetu!!!

Podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

       

 

        1.Úvodní ustanovení

 • Internetové stránky www.nadily.eu jsou inzertním serverem provozovaným podnikatelem – fyzickou osobou Gabriela Pilařová, IČ: 67297633, se sídlem Útulná 499/20, Praha 10 – Malešice, PSČ 10800 (dále jen "Provozovatel").
 • Tyto Obchodní podmínky a podmínky užívání (dále jen "Podmínky") upravují podmínky zveřejnění inzerce na serveru www.nadily.eu (dále jen "Server") na základě smlouvy mezi Provozovatelem a právnickou osobou (dále jen „Inzerent – podnikatel“) nebo fyzickou osobou (dále jen "Inzerent – spotřebitel“) a dále upravují podmínky užívání Serveru návštěvníky Serveru.
 • Inzerent – podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Inzerenta – podnikatele je pro účely těchto Podmínek považován též stát, státní organizace či samosprávná územní jednotka, přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Inzerentem - podnikatelem se řídí těmito Podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.
 • Inzerent – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná, přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Inzerentem - spotřebitelem se řídí těmito Podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku
 • Tam, kde Podmínky upravují shodně práva a povinnosti Inzerenta – podnikatele a Inzerenta – spotřebitele, je použito shodné označení „Inzerent“.
 • Uživatel Serveru (dále jen "Uživatel") je návštěvník Serveru, který má nebo může mít zájem o využití inzerce Inzerenta.
 • Inzerent je návštěvník Serveru, který vstupuje do smluvního vztahu s Provozovatelem na základě objednávky inzerce.
 • Tam, kde Podmínky upravují shodně práva a povinnosti Inzerenta a Uživatele, je Inzerent a Uživatel shodně označen jako „Návštěvník“.
 • „Službou“ se pro účely těchto Podmínek myslí zveřejnění inzerce bezúplatně či za úplatu na smluvně sjednanou dobu. „Smlouvou“ se pro účely těchto Podmínek rozumí právní dokument, označený jako Smlouva o inzerci, uzavřený mezi Provozovatelem a Inzerentem a to písemně i za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Smlouva může být uzavřena též konkludentně. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky, Pravidla pro dobíjení Kreditu a Ceník inzerce, který je v aktuálním znění zobrazen na Serveru Provozovatele. Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • "Uživatelské rozhraní" je rozhraní pro správu uživatelského účtu a služeb, dostupné na základě přístupových údajů Inzerenta.
 • „Aktivací“ se rozumí zveřejnění nebo zpřístupnění objednané Služby.
 • Návštěvník projevuje užíváním tohoto Serveru souhlas s těmito Podmínkami a to v celém jejich rozsahu. Tento souhlas je účinný okamžikem prvního vstupu Návštěvníka na Server. Návštěvník je povinen před samotným použitím Serveru přečíst si tyto Podmínky a dodržovat je. Pokud již Návštěvník Server navštívil a prohlédl si jej, má se bez dalšího za to, že si Podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasil v celém rozsahu s jejich obsahem.
 • „Kreditem“ se rozumí souhrn peněžních prostředků registrovaného Návštěvníka/Inzerenta, které Návštěvník/Inzerent poskytl Provozovateli za účelem úhrady Návštěvníkem/Inzerentem zvolených Služeb poskytovaných Provozovatelem. Zůstatek Kreditu znamená souhrn peněžních prostředků Návštěvníka/Inzerenta, vázaných pro potřeby úhrady Služeb ve stanoveném okamžiku.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv změnit či doplnit. Nové znění Podmínek je platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na Serveru Provozovatele. Návštěvníci jsou povinni Podmínky a jejich případné změny průběžně sledovat. Provozovatel není povinen zjišťovat, zda každý Návštěvník používá Server dle platných a účinných Podmínek. Svoji informační povinnost splní Provozovatel zveřejněním aktuálního znění Podmínek na Serveru.
 • Tyto Podmínky nejsou určené ke vzniku smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem Serveru v podobě obchodního partnerství, obchodní či obdobné smlouvy, zastoupení či jiného ujednání podobného charakteru.
 • Server je určený  pro inzerci podnikatelských subjektů s platným živnostenským oprávněním vztahujícím se k předmětu inzerce a dále pro zveřejňování inzerátů soukromé povahy, tj. takových inzerátů, které jsou vloženy Inzerentem – spotřebitelem.
 • Server je určený pro inzerci nových a použitých náhradních dílů a doplňků na osobní a nákladní vozy a na motocykly.
 • Na Serveru jako takovém nedochází k uzavírání žádných kupních ani jiných smluv mezi Provozovatelem a Uživatelem nebo Inzerentem a Uživatelem. Na Serveru nedochází k žádným jednáním směřujícím k uzavření kupní ani jiné smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem a na vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se proto nevztahují ujednání o ochraně spotřebitele při uzavírání spotřebitelských smluv distančním způsobem (smlouvy uzavírané prostředky komunikace na dálku).
 • Uživatel může na tomto Serveru vystupovat v pozici spotřebitele pouze jako konzument inzerce resp. reklamy na zboží či služby, nabízené Inzerentem nebo třetí stranou prostřednictvím tohoto Serveru. Veškerá práva a povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně spotřebitele a souvisejících právních předpisů jsou předmětem právního vztahu mezi Uživatelem a Inzerentem, který vzniká a uzavírá se mimo tento Server a není tudíž předmětem těchto Podmínek. Tím není dotčeno ustanovení bodu č. 6 těchto Podmínek. jakož i ustanovení bodu 11. těchto Podmínek týkající se ochrany Inzerenta – spotřebitele.
 • 2. Obecná ustanovení
 • Zveřejnění inzerátů na Serveru zajišťuje Provozovatel na základě požadavků Inzerenta. Tyto požadavky Inzerent specifikuje v "Inzertním formuláři", který slouží zároveň jako závazná objednávka inzerce, a který je dostupný na stránce Vložit inzerát.
 • Inzeráty na Serveru jsou zveřejňovány ve formě dané povahou Serveru a Inzerent souhlasí s tím, že Provozovatel může inzeráty do této formy upravit. Provozovatel si vyhrazuje právo na schválení, odmítnutí či doplnění inzerátu o informace, které odpovídají povaze Serveru a jsou veřejně přístupné např. na webových stránkách Inzerenta, pokud tyto informace nebudou v Inzertním formuláři dostatečně specifikované.
 • Zveřejnění inzerátů soukromé povahy je zdarma. Inzerát je možno zvýraznit, topovat nebo vystavit jako „Prémiový“, blíže bod 8. těchto Podmínek – Cena inzerce, platba, podmínky zveřejnění. Služby dle předchozí věty jsou zpoplatněny. Aktuální ceny naleznete v Ceníku inzerce, který je dostupný na Serveru Provozovatele a tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.
 • Odesláním Inzertního formuláře Inzerent prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, Pravidly pro dobíjení Kreditu a Ceníkem inzerce, a že s nimi bez výhrady souhlasí.
 • 3. Práva a povinnosti Návštěvníka Serveru
 • Návštěvník Serveru by měl jednat v souladu s platnými právními předpisy státu, kde se nachází, je jeho rezidentem, či kde má své trvalé bydliště nebo sídlo. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné právní či jiné důsledky užívání Serveru Návštěvníky v rozporu s platnými právními předpisy jednotlivých států.
 • Inzerent má zejména právo objednat si Služby Provozovatele a to na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou o inzerci, Podmínkami, jakož i dalšími souvisejícími dokumenty.
 • Inzerent má dále právo s předchozím písemným souhlasem Provozovatele postoupit nebo převést na třetí osoby svá práva a povinnosti ze Smlouvy, Podmínek, Pravidel pro dobíjení Kreditu, Ceníku inzerce a dalších souvisejících dokumentů.
 • Inzerent má právo reklamovat rozsah či kvalitu poskytovaných Služeb, jakož i účtovanou cenu za tyto Služby.
 • Inzerent má právo požadovat vrácení poměrné části uhrazené platby za Služby v případech a za podmínek, které jsou stanoveny Smlouvou, Podmínkami, či dalšími souvisejícími dokumenty.
  • Inzerent - podnikatel prohlašuje, že má platné živnostenské oprávnění vztahující se k předmětu inzerce.
  • Inzerent prohlašuje, že je plně odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že celý obsah vloženého inzerátu či podklady k inzerci předané Provozovateli nejsou v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, pravidly hospodářské soutěže, osobnostními ani autorskými právy.
  • Inzerent dále prohlašuje, že celý obsah vloženého inzerátu či podklady k inzerci předané Provozovateli nejsou v rozporu s právem ochranných známek či jiných práv duševního vlastnictví a že má právo s těmito materiály nakládat. Poskytnutím těchto podkladů Provozovateli dává Inzerent souhlas Provozovateli s jejich dalším použitím a to za účelem plnění Smlouvy o inzerci.
  • Inzerent prohlašuje, že jím zadaný obsah inzerce jakož i obsah vlastních webových stránek či stránek třetích stran, pokud na ně odkazuje v inzerátu, není hanlivý, urážlivý, obscénní či jinak škodlivý pro nezletilé osoby a nenaplňuje skutkovou podstatu klamavé reklamy či jiným způsobem neporušuje zákon o regulaci reklamy a zákon o ochraně spotřebitele.
  • Inzerent se zavazuje nahradit Provozovateli újmu nebo škodu vzniklou Provozovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.
  • Inzerent se zavazuje nahradit Provozovateli újmu nebo škodu vzniklou Provozovateli i tehdy, pokud svým následným jednáním vůči Uživateli Serveru poruší podmínky Serveru, nedodrží svoji nabídku zveřejněnou v inzerátu, či jiným obdobným způsobem poškodí dobré jméno Provozovatele.
  • Inzerent prohlašuje, že případná výsledná cena po slevě je dána prokazatelnou ceníkovou cenou v době platnosti vystavení inzerátu.
  • Inzerent prohlašuje, že všechny jím dodávané informace v Inzertním formuláři i jiným způsobem Provozovateli jsou pravdivé a korektní zejména ve vztahu k ostatním Návštěvníkům Serveru.
  • S ohledem na Uživatele Serveru se Inzerent zavazuje v případě, kdy jeho nabídka obsahuje omezené množství a toto množství se vyčerpá, neprodleně inzerát odstranit prostřednictvím svého uživatelského rozhraní či kontaktovat a informovat o této skutečnosti Provozovatele z emailové adresy, která byla zadána při objednávce inzerce. Informaci o vyčerpání množství zašle Inzerent na emailovou adresu info@nadily.eu Provozovatel následně na to okamžitě inzerát (případně některou jeho variantu) stáhne. Inzerent nemá, vzhledem ke 100% naplnění očekávání, nárok na vrácení jakékoliv poměrné části zaplacené inzerce.
 • 4. Práva a povinnosti Provozovatele
  • Provozovatel prohlašuje, že vyvíjí činnosti směřující k tomu, aby se zveřejněné inzeráty dostaly do širokého povědomí návštěvníků Serveru, kdy tito návštěvníci mají jako Uživatelé možnost sami s Inzerentem dojednat konkrétní podmínky využití obsahu inzerátu mimo tento Server. Provozovatel však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za nesplněná očekávání Inzerenta v souvislosti se zveřejněním inzerátu.
  • Provozovatel funguje jako zprostředkovatel kontaktu mezi Inzerentem a Uživatelem a nepřebírá tak žádné záruky za původ, kvalitu, zaplacení, dodání a upotřebitelnost obsahu inzerce.
  • Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Návštěvníků Serveru a i bez předchozího oznámení Služby Serveru měnit, upravovat, inovovat nebo zrušit.
  • Provozovatel je oprávněn postoupit či převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy, Podmínek, Pravidel pro dobíjení Kreditu či Ceníku inzerce na třetí osoby a to i bez předchozího písemného souhlasu Inzerenta.
  • Provozovatel výslovně upozorňuje Návštěvníka Serveru na skutečnost, že užívání jakýchkoli služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Inzerentovi přístup do jeho uživatelského rozhraní na Serveru a zároveň vymazat celou historii Inzerátů Inzerentů, kteří se po dobu 365 dní na Server nepřihlásili. Inzerent je o úmyslu Provozovatele zablokovat přístup do uživatelského rozhraní informován s dostatečným časovým předstihem a to především s ohledem na možné dosud nevyčerpané Kredity. Upozornění je Inzerentovi zasláno na aktuální e-mailovou adresu, uvedenou v uživatelském rozhraní Inzerenta. Pokud se Inzerent ani po upozornění ze strany Provozovatele do svého uživatelského rozhraní nepřihlásí, je přístup zablokován a pro odblokování je potřeba zaslat žádost o odblokování na e-mailovou adresu info@nadily.eu. Zablokování uživatelského rozhraní nemá vliv na nevyčerpané Kredity, které propadají Provozovateli až po uplynutí 1roku od poslední změny zůstatku Kreditu, blíže Pravidla pro dobíjení Kreditu.

 

 • Pokud Návštěvník nedodrží či jiným způsobem poruší jakékoliv z ustanovení Podmínek, Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a po zhodnocení vážnosti porušení Podmínek předat informace příslušným orgánům státní správy. Současně s tím si ponechává právo podat na Návštěvníka Serveru soukromoprávní žalobu.
 • Pokud Návštěvník poruší tyto Podmínky a Provozovatel nepodnikne žádné kroky, má Provozovatel i nadále nárok na využití veškerých legálních prostředků k ochraně svých práv v jakékoliv jiné situaci, kdy tyto Podmínky Návštěvník poruší.
 • V případě, že Inzerent poruší tyto Podmínky závažným způsobem, vyhrazuje si Provozovatel právo odmítnout jakékoliv další inzeráty Inzerenta v budoucnu. Obdobně může Provozovatel odmítnout zveřejnění inzerce osob, které jsou s Inzerentem, uvedeném v předchozí větě, v podnikatelském seskupení či obdobném právním postavení či vztahu nebo ve kterých vykonává Inzerent řídící funkci či je jejich společníkem, jednatelem nebo akcionářem.
 • 5. Vyloučení odpovědnosti a záruk
 • Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá Server na vlastní nebezpečí. Přestože Provozovatel vynakládá veškeré úsilí, aby informace na Serveru byly aktuální, platné a úplné, vylučuje Provozovatel veškeré záruky, podmínky nebo ujištění jakéhokoliv druhu v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem a nezaručuje ani přesnost nebo úplnost Serveru či jakýchkoliv informací resp. obsahu, ani to, že jsou bez vad nebo virů.
 • Návštěvník Serveru bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za úroveň kvality poskytovaných služeb ovlivněnou charakterem použitých technologií
 • Provozovatel dále neodpovídá za poruchy či výpadky Serveru, které nastaly nezávisle na vůli Provozovatele a brání mu ve splnění jeho závazku vůči
 • Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Serveru ani za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Serveru a dále za škody vzniklé z důvodu jeho částečné nebo úplné nefunkčnosti. Vzhledem k povaze internetu Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Serveru vdůsledku nemožnosti připojení k tomuto Serveru nebo nemožnosti využívání obsahu Serveru.
 • Provozovatel prohlašuje, že žádným způsobem nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu materiálů dodaných Inzerentem.
 • Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky Inzerentů, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na tomto Serveru, jakož ani není účastníkem žádných právních vztahů, do kterých vstoupí s těmito Inzerenty Uživatel. Provozovatel dále neodpovídá ani za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích stran uveřejněné na Serveru.
 • Provozovatel neručí za obsah stránek Inzerentů či třetích stran, které jsou dostupné prostřednictvím tohoto Serveru, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na stránkách Inzerentů či třetích stran. Obdobné platí pro stránky třetích stran, ze kterých je možné se připojit na tento Server.
 • Provozovatel neodpovídá za škody způsobené počítačovými viry ani za škody způsobené ztrátou dat či zisku. Provozovatel dále není odpovědný za škody způsobené odmítnutím inzerce.

          6.Zvláštní ujednání o šíření nezákonné reklamy a reklamy, která je nekalou obchodní praktikou

 

  • Provozovatel Serveru vynakládá veškeré úsilí, aby zabránil šíření takové reklamy, která je nezákonná nebo může naplňovat znaky nekalé obchodní praktiky a to především ve vztahu ke spotřebitelům včetně zvláště zranitelných spotřebitelů (z důvodu jejich věku, duševní nebo fyzické slabosti nebo důvěřivosti)
  • Provozovatel Serveru jako šiřitel reklamy dle zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy, si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo stáhnout již zveřejněné inzeráty tehdy, pokud zjistí, že odporují nebo mohou odporovat tomuto zákonu
  • Při posuzování obsahu zveřejňované reklamy se však může stát, že Provozovatel i přes veškeré vynaložené úsilí v některých případech nedokáže rozpoznat, zda zveřejněná reklama porušuje zákon či obsahuje prvky nekalé obchodní praktiky (např. u specifických výrobků a služeb, kde se předpokládá odborná znalost problematiky apod.) Proto pokud kterýkoliv Návštěvník Serveru zjistí, že některá ze zveřejněných reklam či inzerátů je nezákonná či obsahuje nebo může obsahovat prvky nekalé obchodní praktiky, je namístě, aby tuto informaci bez prodlení oznámil Provozovateli, který okamžitě podnikne kroky k odvrácení případné škody
 • Inzerent bere na vědomí, že dle zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy, je Provozovatel Serveru povinen poskytnout součinnost orgánům dozoru a na jejich výzvu oznámit ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů, údaje o osobě zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.
 • Provozovatel v souvislosti s ustanovením zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy, prohlašuje, že není zpracovatelem reklamy dle tohoto zákona a že veškeré úpravy materiálů, poskytnutých Inzerentem, se týkají pouze kvality resp. velikosti obrazových podkladů a dále jazykové korektury zaslaného textu. Do inzerátů Provozovatel nevkládá žádné jiné materiály, inzerci nevytváří ani žádným způsobem nezasahuje do zamýšleného cílení inzerce.

 

 •  7.Registrace a uzavření smlouvy o inzerci
  • Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat či inzerci zadávat pouze registrovaní Návštěvníci Serveru.
  • Po registraci nového účtu je Návštěvník/Inzerent vyzván k vyplnění fakturačních údajů pro odlišení Inzerenta – podnikatele od Inzerenta - spotřebitele. Pokud nejsou fakturační údaje vyplněny, má se za to, že Inzerent je v postavení spotřebitele. Pokud Inzerent fakturační údaje uvede, vyhrazuje si Provozovatel právo uvedené fakturační údaje prověřit a v případě zjištění rozporu mezi vyplněnými údaji a skutečností má právo buď poskytnuté údaje upravit dle údajů zjištěných v Obchodním rejstříku či jiné evidenci nebo může fakturační údaje zamítnout a Inzerenta považovat za spotřebitele. 
  • Po provedení registrace do systému (vytvoření uživatelského účtu) a její následné kontrole ze strany Provozovatele, může Inzerent ze svého uživatelského rozhraní (záložka „Můj účet“) zejména objednávat placené či neplacené Služby, spravovat zadané inzeráty, měnit registrační a další údaje.
  • Inzerent závazně objedná inzerci vyplněním a odesláním Inzertního formuláře, který je přístupný z uživatelského rozhraní Inzerenta. Závazná objednávka inzerce musí obsahovat údaje, které splňují formu danou povahou Serveru. Tyto údaje jsou k vyplnění buď v Inzertním formuláři, nebo přímo v uživatelském rozhraní Inzerenta. Objednávka Inzerenta je závazným návrhem na uzavření smlouvy.
  • Před odesláním inzertního formuláře (dále též „závazná objednávka“) je Inzerentovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost Inzerenta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Inzerent odešle objednávkový formulář kliknutím na tlačítko „zveřejnit“.
  • Odesláním vyplněného Inzertního formuláře Inzerent prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, Pravidly pro dobíjení Kreditu a Ceníkem inzerce a že s nimi bez výhrady souhlasí.
  • K uzavření Smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky Provozovatelem a zasláním faktury za inzertní služby Inzerentovi. Společně s potvrzením objednávky je Inzerentovi zaslán odkaz na aktuální znění těchto Podmínek.
 • Pokud k potvrzení objednávky tímto způsobem nedojde, dochází k uzavření Smlouvy o inzerci zveřejněním inzerátu na Serveru.

 

 • Provozovatel je vždy oprávněn požádat Inzerenta o dodatečné potvrzení objednávky (písemně, e-mailem či telefonicky).
 • Provozovatel je oprávněn odmítnout objednávku či stáhnout již vystavený inzerát, a to zejména z níže uvedených důvodů anebo i bez udání důvodu:
 • Pokud Inzerent odmítne provést potvrzení objednávky požadovaným způsobem nebo bude-li z charakteru objednávky vyplývat podezření z podvodu, nebo
 • Inzerent uvedl nesprávné, nepravdivé, neúplné či nepřesné identifikační resp. osobní údaje a jiné údaje a odmítl na žádost Provozovatele dodat doklady prokazující správnost, pravdivost, úplnost či přesnost uvedených údajů, nebo
 • Inzerent neplní své závazky vůči Provozovateli nebo třetím osobám anebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky nebude plnit, nebo
 • v rozporu s Podmínkami odmítl Inzerent složit na účet Provozovatele požadované platby, zálohy či jistoty
 • 8.Cena inzerce, platba a podmínky zveřejnění
 • Aktuální Ceník inzerce na Serveru je dostupný zde.
 • Zpoplatněny jsou tzv. zvýhodněné inzeráty, tj. inzeráty, které jsou zvýrazněny, topovány či označeny jako inzeráty „prémiové“.
 • Ceny uvedené v Ceníku jsou uváděny včetně všech poplatků a jsou konečné.
 • Inzerát může být na Serveru vystaven vždy až po uhrazení celé ceny za inzerci
 • Inzerát je na Serveru zveřejněn od zveřejnění prvního dne do 23.59 h posledního dne sjednaného termínu zveřejnění.
 • Inzerent se zavazuje uvádět v zadaných inzerátech konečné ceny, tj. ceny včetně všech poplatků a daní a to tehdy, pokud je jeho nabídka adresována také fyzickým osobám nepodnikajícím – spotřebitelům.
 • Provozovatel má právo odmítnout zveřejnění inzerátu či realizaci dalších objednávek, případně odstoupit od Smlouvy, pokud není cena za inzerci uhrazena včas, případně vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti Inzerenta.
 • Inzerent může požádat Provozovatele o předčasné ukončení vystavení inzerátu a to i bez uvedení důvodu. V případě předčasného stažení inzerátu na základě žádosti Inzerenta pozbývá Inzerent nárok na vrácení poměrné části předplacené Služby.
 • Zvýhodněné Inzeráty jsou na Serveru zobrazovány na zvýhodněných pozicích. Topovaná a Prémiová pozice je první pozice ve výpise Inzerátů,zvýrazněný,má odlišnou barvu pozadí inzerátu.
 • Doba platnosti zvýhodnění je 7 dnů. Po uplynutí této doby se Inzerát na Serveru zobrazuje jako nezvýhodněný
 • Zvýhodní-li Inzerent svůj Inzerát v době před koncem expirace a doba do konce expirace je kratší než doba zvýhodnění inzerátu,tato doba expirace se zvýhodněním neprodlužuje!!V tomto případě je nutné nejprve znovu obnovit expirovaný inzerát a teprve po té,inzerát zvýhodnit.
 • Topovaný Inzerát zůstává ve výpisu Inzerátů na Serveru ve zvýhodněné pozici do okamžiku topování nebo vložení jiného Inzerátu jiným Inzerentem. V okamžiku zvýhodnění jiného Inzerátu jiným Inzerentem se dříve zvýhodněný Inzerát posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích
 • V případě, že Provozovatel odmítne zveřejnit/nezveřejní/odstraní zvýhodněný Inzerát, zavazuje se Provozovatel Inzerentovi poskytnout možnost zvýhodnění dalšího Inzerátu vkládaného Inzerentem na Server. Finanční náhrada zvýhodněného Inzerátu u takto odmítnutého Inzerátu není možná
 • Inzerent je při zvýhodňování Inzerátů povinen nejprve využít zvýhodnění poskytnutá Provozovatelem jako kompenzace za odmítnutí zveřejnění/nezveřejnění/odstranění zvýhodněného Inzerátu. Před vyčerpáním zvýhodnění poskytnutých Provozovatelem jako kompenzace není Inzerent oprávněn zvýhodnit Inzerát prostřednictvím svých kreditů.
 • Inzerent může Inzerát zvýhodnit prostřednictvím platby formou kreditů, které lze zakoupit přímo v uživatelském rozhraní Inzerenta, nebo z možných zvýhodnění, které Inzerentovi vznikly z důvodu zamítnutí Inzerátu.
 • Pro dobití kreditu v uživatelském rozhraní Inzerenta a pro vystavení daňových dokladů platí pravidla, uvedená v samostatném dokumentu zde.
 • Provozovatel je oprávněn v případě, že za Inzerentem eviduje pohledávku po datu splatnosti, Inzerci Inzerenta nezveřejnit a to do doby úplné úhrady.
 • Provozovatel může jednostranně položky a ceny v Ceníku inzerce měnit či doplňovat. Inzerent je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Ceníku inzerce. Ceník inzerce nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na Serveru. Bude-li Inzerent pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Ceníku inzerce bez výhrad souhlasí.
 • 9. Trvání a ukončení smluvního vztahu
 • Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Inzerentem vzniká u placených služeb uzavřením Smlouvy a zaplacením objednané služby, pokud není dohodnuto jinak.
 • Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Inzerentem vzniká u bezplatně poskytovaných služeb aktivací objednané Služby.
 • Smlouva dle těchto Podmínek je uzavřena na dobu určitou, pokud se smluvní strany nedohodnou, že je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
 • Před uplynutím doby může být Smlouva ukončena:
  • písemnou dohodou mezi Provozovatelem a Inzerentem, nebo
  • způsobem, který upravují tyto Podmínky, či ho strany sjednaly ve Smlouvě nebo jiném smluvním dokumentu, nebo
  • v případě, kdy nabídka Inzerenta obsahuje omezené množství a toto množství se vyčerpá, nebo
  • na základě příslušných právních norem, pokud Smlouva či Podmínky neobsahují odlišnou právní úpravu, resp. pokud se taková úprava dostane do rozporu s platnými právními předpisy a bude proto vůči smluvním stranám neúčinná
 • Smluvní vztah může také skončit odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran a to i bez udání důvodu, ale pouze před započetím plnění účelu Smlouvy o inzerci kterékoliv ze stran. Účelem Smlouvy o inzerci se rozumí na straně Inzerenta uhrazení celé částky za sjednanou inzerci a na straně Provozovatele zveřejnění inzerce na Serveru na dobu a za podmínek specifikovaných Inzerentem v Inzertním formuláři.
 • Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ještě před uplynutím její doby, ale po započetí plnění, pouze tehdy:
  • pokud dojde ze strany Inzerenta k jakémukoliv porušení Smlouvy, Podmínek, Pravidel pro dobíjení Kreditu, Ceníku inzerce či jiných závazných dokumentů
  • pokud nastanou důvody, pro které by byl Provozovatel oprávněn odmítnout návrh Inzerenta na uzavření smlouvy
  • pokud dochází ke změně v poskytování služeb, jejich přerušení, omezení či ukončení
 • Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele, je odstoupení zasláno na emailovou adresu Inzerenta uvedenou v návrhu na uzavření smlouvy (v inzertním formuláři). Odesláním se odstoupení od Smlouvy stává účinným.
 • Inzerent je oprávněn od Smlouvy odstoupit poté, co již splnil Účel smlouvy, pouze tehdy, pokud Provozovatel neposkytne Inzerentovi jím objednanou a řádně uhrazenou Službu po dobu delší než 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Toto právo Inzerenta se nevztahuje na případy, kdy k neposkytnutí Služby ze strany Provozovatele došlo vinou Inzerenta, třetími osobami či zásahem vyšší moci.
 • Pokud již došlo k započetí plnění účelu Smlouvy ze strany Provozovatele nebo jestliže je účel Smlouvy ze strany Provozovatele již splněn, Inzerent nemůže od Smlouvy odstoupit.
 • Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Inzerenta, je odstoupení zasláno na emailovou adresu Provozovatele info@nadily.eu. Odesláním se odstoupení od Smlouvy stává účinným.
 • Smlouva je také ukončena tehdy
  • dojde-li ke zrušení všech poskytovaných služeb
  • dojde-li k ukončení všech služeb poskytovaných na základě Smlouvy, Podmínek či jiných smluvních dokumentů
 • V případě, kdy dojde k ukončení smlouvy ještě před uplynutím doby, na kterou byla sjednána a jejímž předmětem je poskytnutí Služby s minimální dobou využívání Služby a tato smlouva je ukončena Inzerentem, nemá Inzerent nárok na vrácení poměrné části dosud nevyčerpané ceny za sjednané Služby.
 • Pokud dojde k ukončení Smlouvy ještě před uplynutím doby, na kterou byla Služba sjednána, z důvodů na straně Provozovatele, a nemají-li tyto důvody příčinnou souvislost s vinou Inzerenta, třetími stranami či zásahem vyšší moci, náleží Inzerentovi poměrná část dosud nevyčerpané ceny za sjednané Služby. Poměrná část uhrazené ceny za Služby je Inzerentovi vrácena na účet, ze kterého uskutečnil platbu za Služby a je spočítána jako rozdíl mezi celkovou uhrazenou cenou za Služby a cenou za skutečně vyčerpané dny, po které byla Služba poskytována.
 • Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodu, že ještě před uplynutím doby, na kterou byla Služba sjednána, došlo k vyčerpání inzerovaného množství a bylo tak 100% naplněno očekávání Inzerenta, nemá Inzerent nárok na vrácení jakékoliv poměrné části zaplacené inzerce.

          10.Smluvní pokuty

 • Provozovatel je oprávněn požadovat po Inzerentovi uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení v případě prodlení Inzerenta s úhradou ceny inzerce nebo její části. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dní od doručení písemné výzvy Provozovatele Inzerentovi. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo Provozovatele požadovat náhradu škody v plné výši.Pokud je Inzerent ve smluvním vztahu jako spotřebitel (jedná se o fyzickou osobu, která objednává zboží nebo služby mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), vztahuje se na tohoto Inzerenta zákonná ochrana spotřebitele.
 • Spotřebitel má právo především na:
 • 11. Informace a odlišná právní úprava Podmínek pro Inzerenty - spotřebitele
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku
 • Sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou součástí těchto obchodních podmínek, viz bod 11.1. a násl.).
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy

 

Pokud vznikne mezi Provozovatelem a Inzerentem spotřebitelem spor ze smlouvy, který smluvní strany nedokáží vyřešit samy, má Inzerent spotřebitel právo se s tímto sporem obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může Inzerent spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé u Provozovatele uplatnil právo, které je předmětem daného spotřebitelského sporu. Inzerent spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

         11.1. Povinně sdělované informace

 

          Provozovatel sděluje Inzerentovi, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 následující informace:

 • www stránky Provozovatele www.nadily.eu obsahují údaje o totožnosti Provozovatele včetně všech kontaktních údajů (telefonní číslo, sídlo apod.)
 • www stránky Provozovatele www.nadily.eu obsahují seznam služeb nabízených Provozovatelem k prodeji či zprostředkování
 • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Inzerentova operátora), tyto náklady si hradí sám Inzerent. Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky.
 • Provozovatel požaduje úhradu ceny Služby před započetím plnění Služby Inzerentovi.
 • Ceny služeb Provozovatele jsou na www stránkách Provozovatele uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem a jsou to ceny konečné. Inzerent je povinen zaplatit cenu Služby včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 • Ceny služeb včetně daní a trvání této ceny vyplývají z aktuální nabídky Provozovatele a aktuálně platného Ceníku a z těchto Podmínek.
 • Způsob platby vyplývá z bodu 8. těchto Podmínek.
 • Uzavřená Smlouva, resp. příslušný účetní doklad, bude uložena v elektronickém archivu Provozovatele.
 • V případě, že Inzerent je spotřebitel, má právo od smlouvy uzavřené s Provozovatelem odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od uzavření Smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu místa podnikání Provozovatele nebo na e-mailovou adresu Provozovatele. Úmysl odstoupit od smlouvy může Inzerent - spotřebitel též oznámit formou autorizovaného požadavku ve svém uživatelském rozhraní.
 • Inzerent - spotřebitel bere na vědomí, že právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na její předmět nebo její součást, která pro svůj charakter nemůže být vrácena a to především na již poskytnuté služby, jestliže s jejich plněním bylo s výslovným souhlasem Inzerenta - spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Provozovatel má povinnost uhradit Inzerentovi pouze poměrnou část sjednané ceny Služby za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

 •  

       11.2. Práva z vadného plnění pro Inzerenta - spotřebitele jsou následující:

 

 • Provozovatel sděluje, že ve všech případech, kdy je dle této Smlouvy dodávána Služba před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, nemá Inzerent - spotřebitel právo od této Smlouvy odstoupit, pokud souhlasí s dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení.

 

 • Provozovatel odpovídá Inzerentovi - spotřebiteli za vady dodávaných Služeb spočívající zejména v tom, že nebyla dodávána Služba v objednaném obsahu či rozsahu
 • Inzerent - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady Služeb bez zbytečného odkladu u Provozovatele a má právo požadovat:
  • Je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny.
  • Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Službu řádně užívat, může Inzerent - spotřebitel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Inzerent - spotřebitel právo:
 • na odstranění vady dodáním nové služby bez vady nebo dodáním chybějící části Služby,
 • na odstranění vady poskytované Služby,
 • na přiměřenou slevu z ceny, nebo
 • odstoupit od Smlouvy.
 • Inzerent - spotřebitel sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Inzerent - spotřebitel změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Inzerentovi - spotřebiteli, že vady neodstraní, může Inzerent - spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Inzerent - spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.
 • Dokud Inzerent - spotřebitel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Provozovatel odstranit podle své volby opravou Služby nebo dodáním nové Služby; volba nesmí Inzerentovi - spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.
 • Neodstraní-li Provozovatel vadu služby včas nebo vadu služby odmítne odstranit, může Inzerent - spotřebitel požadovat slevu z ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Inzerent - spotřebitel změnit bez souhlasu Provozovatele.
 • Do odstranění vady nemusí Inzerent - spotřebitel platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
 • Právo z vadného plnění Inzerentovi - spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 • Požádá-li o to Inzerent - spotřebitel, potvrdí mu Provozovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
 • Práva z vady se uplatňují u Provozovatele, a to písemně na adrese: Gabriela Pilařová, se sídlem Útulná 499/20, Praha 10 - Malešice, PSČ 10800, IČ: 67297633, či na e-mail Provozovatele: info@nadily.eu a to zejména popisem vady nebo tím, jak se vada projevuje. Uplatní-li Inzerent - spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Provozovatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Inzerent – spotřebitel může pro uplatnění reklamace použít Reklamační protokol, který je ke stažení zde.
 •  
 • Postup při vytknutí vad – reklamaci

 

 •  

           Způsob reklamace

 • Při uplatnění reklamace je nutno Provozovateli písemně, nejpozději do 14 dnů po zjištění vadného plnění ze strany Provozovatele sdělit výtky a tyto podrobně popsat. Písemná výtka musí obsahovat nejméně:
  • jméno a příjmení Inzerenta - spotřebitele
  • identifikační údaje
  • popis vady nebo reklamace
  • navrhovaný způsob vyřešení reklamace včetně specifikace nároku z odpovědnosti za vady
 • V případě písemností zaslaných Inzerentem - spotřebitelem na adresu Provozovatele, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace.
 • Písemná reklamace bude odeslána na adresu: Gabriela Pilařová, se sídlem Útulná 499/20, Praha 10 – Malešice, PSČ 10800.

             Způsob a lhůty pro vyřízení reklamace

 • Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci (tj. včetně případného odstranění vady) Inzerenta, který je spotřebitel, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel s Inzerentem - spotřebitelem nedohodli na delší lhůtě.
 • Provozovatel po prozkoumání předložených dokladů může vyřídit reklamaci následující způsobem:
  • uzná reklamaci jako oprávněnou a učiní nápravu
  • neuzná reklamaci jako oprávněnou
 • O způsobu vyřízení reklamace informuje Inzerenta - spotřebitele a to zasláním zprávy elektronickou cestou na e-mailovou adresu, uvedenou Inzerentem – spotřebitelem v inzertním formuláři.

 

            11.3. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1829 NOZ

 

          Právo odstoupit od smlouvy

 • Inzerent – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Inzerent - spotřebitel o svém odstoupení od této Smlouvy informovat Provozovatele společnost Gabriela Pilařová, se sídlem Útulná 499/20, Praha 10 – Malešice, PSČ 10800, IČ: 67297633, www.nadily.eu, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem).
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 •  

           Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud Inzerent – spotřebitel odstoupí od této Smlouvy, vrátí mu Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu dojde oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny nevyčerpané platby, které od Inzerenta - spotřebitele obdržel. Pro vrácení plateb použije Provozovatel stejný platební prostředek, který použil Inzerent - spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím Inzerentovi - spotřebiteli nevzniknou další náklady.
 • Vzhledem k tomu, že Provozovatel poskytuje služby, nevznikají náklady spojené s vrácením zboží. Náklady na úkon odstoupení (tj. zejména poštovné apod.) nese Inzerent - spotřebitel.
 • Odstoupí-li Inzerent - spotřebitel od smlouvy uzavřené s Provozovatelem (jejímž předmětem je poskytování služeb) a Provozovatel s plněním na základě výslovné žádosti Inzerenta - spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je toto odstoupení právně neúčinné a Inzerent – spotřebitel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny ani její poměrné části.Prohlášení Inzerenta – spotřebitele

 

 •  
 •  
 • Inzerent - spotřebitel výslovně žádá, aby Provozovatel započal s poskytováním Služby dle uzavírané Smlouvy s Provozovatelem před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a dále souhlasí a bere na vědomí, že je-li mu dodán dle Smlouvy digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá právo od Smlouvy odstoupit.

 

 •  12.Odpovědnost za škodu a náhrada škody
 •  
  • Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené či vzniklé třetím stranám v důsledku použití údajů poskytnutých Inzerentem.
  • Není-li dále uvedeno jinak, Provozovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobil či způsobí úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.
  • Provozovatel není povinen Návštěvníkovi Serveru, který bezplatně využívá obsah Serveru, hradit jakoukoliv vzniklou škodu. Obdobné se vztahuje na náhradu ušlého zisku. Návštěvník Serveru se tímto výslovně vzdává práva na náhradu jakékoliv škody.
  • Ani v případě, kdy Inzerent objedná placenou Službu Provozovatele, není Provozovatel povinen hradit jakoukoliv škodu, obdobně i ušlý zisk, které vznikly či vzniknou v důsledku:

o   vzniku poruchy, nedodání nebo vadného či neúplného dodání objednané Služby zejména z technických nebo jiných provozních důvodů (včetně výpadku sítě Internet či opožděného dodání dat nebo poškození dat v průběhu přenosu, překročení kapacitní meze apod.) nebo na základě obecně závazných právních předpisů, v případě vyhlášení krizového stavu nebo z důvodu jiného obecného zájmu a dále také tehdy, pokud dojde ke vzniku překážky, která nastala nezávisle na vůli Provozovatele a brání mu ve splnění jeho závazku poskytnout Služby za původně sjednaných podmínek a v původně sjednaném rozsahu;

o   dočasného odstavení Serveru Provozovatele pro závadu, opravu anebo údržbu internetových stránek Provozovatele;

o   zavinění ze strany Uživatele či Inzerenta;

o   věcné nesprávnosti, nepravdivosti, neúplnosti či neaktuálnosti údajů a informací, poskytnutých Inzerentem

 • Návštěvník Serveru se tímto výslovně vzdává práva na náhradu jakékoliv škody, která vznikla či vznikne v důsledku shora uvedených událostí či skutečností
 • V ostatních případech Provozovatel odpovídá Inzerentovi pouze za skutečnou škodu, kterou způsobil či způsobí úmyslně anebo z hrubé nedbalosti. Rozsah náhrady škody, za kterou Provozovatel v těchto případech odpovídá, je omezen na náhradu skutečné škody maximálně do výše částky odpovídající jednorázové platbě Inzerenta za předmětnou Službu, které se způsobená škoda týká. Inzerent se tímto výslovně vzdává práva na náhradu jakékoliv škody, která přesáhne uvedený rozsah. Smluvní strany uzavřením Smlouvy o inzerci potvrzují, že s přihlédnutím ke všem okolnostem nepředpokládají vznik škody vyšší; tj. úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla Inzerentovi vzniknout, může činit maximálně částku rovnající se částce jednorázové platby za poskytnuté Služby, kterých se vzniklá škoda přímo týká.
 •  13.Ochrana osobních údajů
 • Návštěvníci (s výjimkou Inzerentů) na Serveru neposkytují jakékoliv osobní údaje, neuzavírají kupní ani jinou smlouvu a nejsou o nich uchovávány ani zveřejňovány jakékoliv osobní informace
 • V případě, že je Inzerentem fyzická osoba podnikající (OSVČ) nebo fyzická osoba - spotřebitel, jsou informace o takovémto Inzerentovi uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Inzerent okamžikem odeslání Inzertního formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • Osobní údaje Inzerenta jsou zpracovány a shromažďovány za účelem realizace práv a povinností ze Smlouvy o inzerci a dále pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a nabídek Inzerentovi (včetně automatického rozesílání elektronické pošty).
 • Inzerent z povahy Serveru dále výslovně souhlasí s tím, že na Serveru budou veřejně přístupné takové údaje, na základě kterých mohou Uživatelé jednoduše využít obsahu inzerátu, v případě Inzerenta – podnikatele tedy zejména adresa provozovny, webová adresa e-shopu, telefonní a e-mailové kontakty na provozovny apod. a v případě Inzerenta – spotřebitele minimálně telefonní či e-mailový kontakt, souhrnně „Kontaktní údaje k inzerátu“. Tyto údaje vyplní Inzerent v Inzertním formuláři.
 • Inzerent bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené prostřednictvím Inzertního formuláře) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů Inzerenta může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Inzerent potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů
 • V případě, že se Inzerent domnívá, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Inzerenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li Inzerent o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti nakládání s osobními údaji Inzerenta v případě napadení Serveru neznámým pachatelem
 • 14. Ochrana duševního vlastnictví
 • Obsah Serveru je chráněn autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví patří buď Provozovateli, Inzerentovi nebo třetí straně, která poskytla Provozovateli souhlas s jeho uveřejněním. Obsah Serveru může být využíván pouze pro vlastní potřebu a nekomerční účely. Pokud není přímo na Serveru umožněno sdílení či jiné zpracování zveřejněného materiálu, je bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele zakázáno jakkoliv měnit, upravovat, přenášet, reprodukovat, nahrávat, stahovat či jinak používat text, grafické podklady či jakýkoliv jiný obsah Serveru.
 • Návštěvník Serveru bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení shora uvedeného ustanovení se může dopustit porušení práv duševního vlastnictví. V důsledku toho může být Provozovatelem či poškozenou stranou vymáháno právo na náhradu škody v plném rozsahu po Inzerentovi či jakékoliv jiné osobě, která přímo či nepřímo právo duševního vlastnictví poruší.
 • 15.Zasílání obchodních sdělení, použití souborů Cookie
 • Inzerent souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení Provozovatelem na jeho poštovní či e-mailovou adresu. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán zasláním zprávy na e-mail Provozovatele: info@nadily.eu
 • Server využívá soubory cookie, tj. data webového serveru, která se ukládají do souboru na lokálním počítači a která identifikují uživatele, jenž pracuje na určitém počítači a používá síť Internet. Soubory cookie mohou ukládat informace o tom, jak se daný uživatel pohybuje na síti Internet, v důsledku čehož mohou být mezi dvěma návštěvami na daném webovém serveru dočasně uloženy předchozí aktivity, jež jsou relevantní pro určitý webový server. Soubor cookie může být použit k přizpůsobení HTML stránek potřebám daného uživatele. Prohlížeč, který uživatel používá na svém počítači, lze nastavit tak, aby soubory cookie zakázal. Je však nutno uvědomit si, že v některých případech může mít zakázání souborů cookie za následek omezení určitých funkcí nebo služeb na webových stránkách
 • Tento server automaticky zaznamenává IP adresy všech návštěvníků a podstránky, které si každý návštěvník prohlédl, a to z důvodu shromažďování demografických informací návštěvníků pro hromadné využití a dále kvůli efektivnější administraci Serveru
 • 16. Využití Google Analytics
 • Tento Server používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie.
 • Informace o užívání webové stránky spolu s obsahem souboru cookie budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webové stránky a vytváření zpráv o jejích aktivitách, určených pro jejího provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na webové stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
 • Kvůli ochraně soukromí Návštěvníků jsme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala celou jejich IP adresu.
 • Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).
  • Více informací o zpracování a využití dat lze nalézt ve smluvních podmínkách společnosti Google.
  • Pro zablokování odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, lze využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do prohlížeče.
 • 17.Elektronická fakturace a doručování
 • Vzhledem k povaze Serveru, ochraně životního prostředí a zjednodušení archivace daňových dokladů využíváme standardně elektronickou fakturaci.
 • Daňové doklady vystavené a použité formou elektronické fakturace splňují veškeré právní náležitosti.
 • Odesláním Inzertního formuláře Inzerent souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou na e-mailovou adresu zapsanou v Inzertním formuláři.
 • Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat písemným prohlášením odeslaným na info@nadily.eu. Inzerent bere na vědomí, že v takovém případě bude daňový doklad odeslán klasickou poštovní cestou a vzhledem ke skutečnosti, že vystavení inzerátu na Serveru proběhne až po zaplacení celé částky za inzerci, nemusí dojít ke zveřejnění inzerátu v jím požadovaném termínu.
 • Pokud si Inzerent nepřeje dostávat daňové doklady elektronickou cestou, musí být datum zveřejnění inzerátu s minimálním odstupem 14 dní od objednání inzerátu.
 • Inzerent bere na vědomí, že v případě, kdy bude vyžadovat zasílání veškerých dokladů včetně korespondence v papírové podobě, může po něm Provozovatel požadovat úhradu nákladů, vzniklých v souvislosti s touto formou komunikace a v takovém případě Inzerent souhlasí s tím, že Provozovatelem vyčíslené náklady uhradí.
 • Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá korespondence mezi Inzerentem a Provozovatelem probíhá elektronickou cestou a má stejnou právní váhu jako korespondence zasílaná v klasické (papírové) podobě držitelem poštovní licence.
 • 18. Ostatní
  • Pokud vztah založený Smlouvou o inzerci obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Inzerenta vyplývající z obecně závazných právních předpisů
  • Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná
  • Vzájemná práva a povinnosti neupravená v těchto Podmínkách a Smlouvě o inzerci se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Ustanovení ve Smlouvě o inzerci mají přednost před ustanovením těchto Podmínek.
 • Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování Gabriela Pilařová, Útulná 499/20, Praha 10 – Malešice, PSČ 10800, adresa elektronické pošty: info@nadily.eu, telefon 777085691.

 

 • Veškeré případné spory mezi Provozovatelem a Inzerentem vzniklé na základě Smlouvy o inzerci a/nebo těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou přednostně řešeny smírnou cestou, obdobně jako spory vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem, resp. Provozovatelem a Návštěvníkem Serveru.
 • V případě, že se tyto spory dle předchozího odstavce nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou tyto spory rozhodovat výhradně české soudy a místně příslušným soudem pro řešení veškerých případných sporů bude věcně příslušný soud podle sídla Provozovatele. Tím není dotčeno ustanovení bodu 11. Těchto Podmínek.
 • Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2018 a nahrazují v plném rozsahu všechny do té doby platné a účinné Obchodní podmínky a podmínky užívání.